Algemene voorwaarden Wanda’s vrienden
Artikel 1 - Definities
1.1 Opdrachtnemer:Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden gevestigd Wielewaalstraat 5, 8064 CW Zwartsluis.
1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren).
1.3 Opdracht: Het uitlaten en/of verzorgen van de hond(en) en/of ander(e) huisdier(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
1.4 Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.
1.5 Huisdieren: Alle soorten huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden verzorgd/opgevangen.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
2.2 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zicht te allen tijde het recht voor om uitlaathonden (dieren) op grond van probleemgevend gedrag te weigeren.
2.5 Uw hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's ("Hier", "Zit", "Af" en "Volg") te kennen en deze ook te gehoorzamen Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
2.6 Tijdens de wandeling dient uw hond een halsband te dragen (geen slipketting of prikhalsband) voorzien van een naamplaatje met daarop uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
2.7 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid mee met een groepswandeling mits dit geen onrust in de groep geeft, Ze kunnen eventueel ook apart worden uitgelaten. Honden jonger dan 6 maanden kunnen na overleg meegaan echter wel op een zodanig aangepaste wijze dat overbelasting van spieren en gewrichten wordt voorkomen. Ook kunnen zij apart worden uitgelaten.

Artikel 3 - Gezondheid
3.1 Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.
3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.3 De opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en)en/of andere huisdieren, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
3.4 De opdrachtgever - indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar - machtigt Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al noteren op het inschrijfformulier.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond en/of andere huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) en/of andere huisdieren zich bevinden.
4.5 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade.
4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden valt.
4.7 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond daags voor het uitlaten om uiterlijk 20.00 uur af te melden. Afmeldingen na 20.00 uur en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en kunnen niet worden ingehaald.
4.8 Bij een uitlaatperiode voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van twee weken. Over iedere dag die niet binnen de opzegtermijn valt is opdrachtgever het volledige dag uitlaattarief verschuldigd.
4.9 Bij thuiskomst dient een handdoek klaar te liggen zodat uw hond kan worden afgedroogd als ze nat en vies zijn, voordat ze weer uw woning binnen gaan. Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden kan nooit aansprakelijkheid worden gesteld voor schade aan uw huis en/of inboedel, aangericht door een natte of vieze hond.
4.10 U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat.
4.11 Voordat u vertrekt, dient u een lijst in uw woning achter te laten met daarop alle werkzaamheden, details en aandachtspunten voor Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden. Tevens zullen bij het kennismakingsgesprek alle details uitvoerig worden besproken. Zo nodig wordt er een tweede gesprek met u gepland om er zeker van te zijn dat alle details bij mij bekend zijn.

Artikel 5 - Rechten en plichten van Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden
5.1 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden zal uw hond(en) en/of andere huisdieren altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
5.2 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden laat uw hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit en bij een individuele wandeling ongeveer een ½ uur.
5.3 Opdrachtgever wordt door Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden naar eigen inzicht, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.
5.5 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind e.d.
5.6 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
5.7 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.
5.8 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden heeft ten allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw hond te weigeren voor deelname van groeps- of individuele wandelingen.
5.9 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.
5.10 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de diensten van Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden. Ook op zaterdagen, zondagen en op feestdagen kunt u gebruik maken van onze diensten.
5.11 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.

Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling
6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
6.2 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
6.3 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.
6.4 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen.
6.5 Indien aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.
6.6 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
6.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
6.9 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling op zou kunnen lopen.
6.10 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA - verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat-,of verzorgingsbedrag van de overeenkomst.
6.11 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden niet bij machte is om uitlaat -, en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden.

Artikel 7 - Schade en verzekeringen
7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) en/of andere huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden/dieren) van anderen.

Artikel 8 - Betalingen
8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
8.2 Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.
8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
8.5 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van Hondenuitlaatservice Wanda’s vrienden.
8.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.